پس از ارسال سفارش، اپراتور های ایران پیپرز با شما تماس خواهند گرفت و صورتحساب را برای شما ارسال می کنند.

پس از آن شما می توانید با پرداخت صورتحساب نسبت به ادامه کار و یا لغو آن تصمیم گیری نمایید.